Reglement

Reglement Wij Waalre DorpsQuiz

 1. Algemeen
 • De Wij Waalre DorpsQuiz is een spel waarbij, in teamverband, een vragenlijst ingevuld moet worden en (doe-)opdrachten in de gemeente uitgevoerd moeten worden.
 • De organisatie van de Wij Waalre Dorpsquiz is in handen van Stichting DorpsQuiz Aalst-Waalre hierna te noemen “DQAW”.
 • DQAW staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 71131957
 • Het bestuur van DQAW bestaat uit: voorzitter Pieter van Deursen, secretaris Bram Akkermans en penningmeester Roy Bergman.
 • Instructies of aanwijzingen van DQAW dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Inschrijving als team is mogelijk nadat u verklaard hebt kennis te hebben genomen van dit reglement.
 1. Teams
 • DQAW adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit ongeveer 13 personen.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie artikel 3.
 • Deze teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Waalre en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email of whatsapp en uitsluitend met de teamcaptain.
 • Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige, bij de organisatie bekende teamcaptain het volgende jaar het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team in het volgende jaar vervalt bovenstaand recht.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Aalst of Waalre en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Wij Waalre DorpsQuiz deel te nemen.
 1. Inschrijven
 • Inschrijving kan alleen geschieden via het inschrijfformulier op onze website.
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de DorpsQuiz, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Wij Waalre DorpsQuiz.
 • De kosten voor deelname aan de Wij Waalre DorpsQuiz bedragen €35,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren.
 • Voor het inschrijfgeld zal de teamcaptain een “Tikkie” ontvangen waarna per direct, via iDEAL, betaald kan worden.
 • De inschrijving is pas definitief als DQAW het inschrijfgeld heeft ontvangen.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
 1. Deelnemen
 • De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Wij Waalre DorpsQuiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of onjuist dan wel te laat inleveren.
 • Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in Aalst & Waalre dient te bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad, duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen. DQAW houdt zich het recht voor vragen uit te sluiten voor de puntentelling obv bovenstaande.
 • Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd en is gebaseerd op www.tijdklok.nl. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboekjes worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijzen.
 • Leden van de commissie Quizvragen zijn van deelname uitgesloten.
 1. Puntentoekenning en uitslag
 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie vóór aanvang van de feestavond op hun juistheid beoordeeld en bij elke vraag worden voor de juiste antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Voor ieder juist beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Wij Waalre DorpsQuiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens  het totale aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden, gevolgd door een 2e plaats, etc.
 • De bekendmaking van de uitslag van de Wij Waalre DorpsQuiz vindt plaats tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.
 • De uitslag van de Wij Waalre DorpsQuiz is bindend en staat niet ter discussie.
 1. Prijzen
 • De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Deze prijzen kunnen alleen worden toegekend aan een goed doel of een vereniging of stichting  uit de gemeente Waalre die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is opgericht bij notariële akte.
 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een geldprijs in de vorm van een cheque voor een goed doel/vereniging ook de Wij Waalre DorpsQuiz wisseltrofee uitgereikt.
 1. Algemeen
 • Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Wij Waalre DorpsQuiz.
 • Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is DQAW gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in Aalst of Waalre te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Hierbij vinden wij het belangrijk om met respect om te gaan met onze omgeving. Indien mogelijk wordt verzocht gebruik te maken van fiets of benenwagen.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en van verdere deelname uitgesloten.

Versie 2019